Product Code
Thumbnail
Instrument Name

JSR 201
CONSISTENCY DETERMINATION
 
JSR 202a
BEATING & FREENESS TESTER
( Schopper Riegler Type)
 
JSR 202b
BEATING & FREENESS TESTER
( Schopper Riegler Type)
 
JSR 203
CANADIAN FREENESS TESTER
 
JSR 204
PULP DISINTEGRATOR
 
JSR 205a
HAND SHEET FORMER
( Model SCA Type )
 
JSR 205b
HAND SHEET FORMER (Model KCL Type)
 
JSR 205c
AUTOMATED SHEET FORMER

 

JSR 206
SHEET PRESS
(Hydraulic / Pneumatic Type)

 
JSR 207
SHEET PRESS
( Pneumatic Type)

 
JSR 208
RAPID SHEET DRYER
 
JSR 209
SHEET DRYING CYCLINDER
 
JSR 210
LAB VALLEY BEATER
 
JSR 211
LAB HYDRAPULPER
 
JSR 212
ROTARY DIGESTER
 
JSR 213
FIBER CLASSIFIER BAUERMC NETT

 
JSR 214
MICRO FIBRE PROJECTOR
 
JSR 215
LAB BEATER
(PFI Mills)

 
JSR 216
FLOATION CELL

 
JSR 217
LAB DISC REFINER

 
JSR 218
CONCURA MEDIAM FLUTTER

 
JSR 219
FIBER FRACTIONATORS
(Sommer Ville Type)